Ценообразуване

ЦЕНООБРАЗУВАНЕ

При формирането на единичната цена, са взети в предвид всички необходими ресурси (труд, материали и механизация) съобразно изискванията на МРРБ за оценка на инвестиционни проекти.

Съгласно горепосочената методика начисленията върху единичните цени са както следва:

 • минимална часова ставка  – 6,56 лева
 • доставно складови и транспортни  разходи – от 10 % до 20%
  • (процентното изменение е под влияние на съвкупност от различни фактори )
 • допълнителни разходи в/у труд – от 80 % до 130%
  • (формира се под влиянието на преки и косвени фактори)
 • допълнителни разход в/у лека механизация – 100 %
 • допълнителни разход в/у тежка механизация – 30 %
 • печалба – 10 %
 • ДДС – 20%

Допълнителните разходи или т.нар. начисления – представляват процентно изражение на средствата необходими за осигуровките на работниците и поддръжката на механизацията

Горепосочените проценти биха могли да бъдат променяни съобразно Вашите условия. 

Цените на СМР, в т. ч. и цени на материали, труд и механизация, се договарят свободно. Няма упълномощена държавна или обществена институция в Р България, която да определя цени или разходни норми в строителството.

Груб строеж

Цена за груб строеж на къща много зависи от вида и от това как е проектирана сградата. Дали проектанта се е запасил, като е заложил повече бетон и желязо.

Строителни работи в баня и тоалетна