Груб строеж

ГРУБИЯ СТРОЕЖ по бруто площ това е:

РЗП + основи + покрив.

Пояснение за РЗП (разгъната застроена площ)

 Това е сборът от застроените площи на всички етажи на основното и допълващото застрояване на и над терена. В разгънатата застроена площ се включват и застроените площи в подпокривното пространство на сградите, когато са предвидени за жилища, ателиета и кабинети. В застроената площ на надземните етажи се включва цялата площ на балконите, лоджиите и терасите.

Какво включва грубия строеж?

1.Земни работи

Включени са: изпълнението на изкопа; извозване на излишната земна маса; депонирането на необходимата за обратно насипване пръст; ръчно доизкопаване на фундаментите; подравняване на терена.

2.Конструкция

В конструкцията се включват , количествата на вложения в строежа бетон, армировка, кофражи и скелета.

3.Зидарии

За тухлените зидове важи правило, че зидария с дебелина 25 и повече см. се пресмята на м3, а зидария с дебелина до 25 см. се пресмята и съответно остойностява в м2.

4.Покриване и водоотвеждане

Изрично отбелязваме , че топлоизолацията не влиза в цената за покрив, въпреки че в някой случаи отделянето е трудно.  В цената са включени дървената конструкция, глинени керемиди, обшивките и улуците от ламарина.

В цената за груб строеж не влизат разходите за подготовката на обекта – ограждане на обекта, вертикална планировка, санитарен възел, охрана на инструменти и материали, пътни разходи.

В цената за груб строеж влизат цените на материалите и труда на работниците.
Документацията нужна на всеки строител, за да ви направи оферта са количествените сметки на проекта. Трябва да му предоставите и всички работни проекти… въобще цялата документация, която касае бъдещия обект.

Ако Вашият проектант не е изготвил такава сметка, ние сме готови да я изготвим.

Какво ще получите с индивидуалната оферта и с какво тя ще ви улесни?

Неразделна част от инвестиционният проект е количествената сметка. Сметката получена от проектанта в повечето случаи е обобщена, „изплюта“ от програмния продукт, с който чертае и изчислява. Те неглижират този етап, защото според тях основната им цел е да Ви предоставят сграда или съоръжение, отговарящо на стандартите за проектиране.
За този етап нашия екип може да Ви помогне.
Ние можем да изготвим подробна количествена сметка, която включва всички видове СМР. Следващата стъпка е да остойностим СМР и да получите бюджета на строителните работи нужни за завършване на проекта.

При така изготвени сметки ще имате резултати за количество и цена на материали и труд изразено в таблици.

Ще Ви изготвим график на строително монтажните работи, ще можете да зададете начало и край на строителния процес.

За всичко това, а и за друго, за което се досетите свързано със строителството, се свържете с нас и ние ще се постараем да Ви бъдем максимално полезни.